Aktuellt

Susanne presenterar sin forskning om särbegåvning: 

Augusti 2013, World Conference for Gifted and Talented Children Kentucky/USA http://worldgifted2013.org

September 2013, ECER i Istanbul http://www.eera-ecer.de/ecer2013/

 

Om du letar efter information om Susannes avhandling Är sex arbete? och om diskussionen kring den kan du klicka här.

 

-----------------------------------

 

Susanne Dodillets ställningstagande angående recensionen och direktrepliken om Är sex arbete? i Dagens Nyheter 2009:


Min doktorsavhandling Är sex arbete? har blivit ifrågasatt av Kajsa Ekis Ekman i Dagens Nyheter (20/2 & 26/2). Detta är mina synpunkter på hennes kritik:

Vad handlar Ekis Ekmans anklagelse om?
Dispyten handlar om huruvida sexsäljares egna röster har legat till grund för sexköpslagen. I min avhandling visar jag att professionella prostituerade exkluderades ur diskussionen, medan Ekis Ekman hävdar att den svenska politiken har tagit stort intryck av prostituerades uppfattningar.

Hur argumenterar Ekis Ekman?
Min avhandling omfattar 602 sidor. Ekis Ekman bygger sina anklagelser på en formulering på s 155, där jag beskriver en rapport om prostitution från 1980, Prostitutionen i Sverige. Rapporten inleds med en lång berättelse om sexsäljaren Gunilla. I avhandlingen analyserar jag denna berättelse och skriver sedan: ”Förutom Gunillas utförliga levnadsberättelse förekommer några kortare citat från andra sexsäljare i sakkunniggruppens Prostitution i Sverige.” (s 155.) Ekis Ekman går varken in på min kvalitativa analys av Gunillas berättelse eller de kortare citaten, utan koncentrerar sig på formuleringen ”några kortare citat” i nämnda mening. Formuleringen visar enligt henne att jag förfalskar historien.

Vad är mina synpunkter på kritiken?
- Ekis Ekman menar att citaten i rapporten inte är ”kortare”. Hon skriver mycket riktigt att de kan överstiga en halv sida. Problemet är att hon bortser från att citaten likväl är ”kortare” än ”Gunillas utförliga levnadsberättelse”, vilket är vad meningen på s 155 handlar om.
- Ekis Ekman menar att det inte handlar om ”några” citat utan om många. Först hävdar hon att det handlar om 200 sidor, senare hävdar hon att det är 219 stycken citat från sexsäljare. Själv har jag aldrig räknat, då det inte är mängden citat som är avgörande för argumentationen i min avhandling, utan vem som kommer till tals och hur citaten analyserats av de sakkunniga. Jag visar att ”Positiva prostitutionserfarenheter exkluderas […] ur sakkunniggruppens beskrivning” (s 155 f.).
- Ekis Ekman ger sken av att min analys av prostitutionspolitikens historia hänger på ordet ”några” på s 155, men så är inte fallet. Jag reviderar gärna meningen på s 155 i en ny upplaga av min avhandling och skriver: ”Förutom Gunillas utförliga levnadsberättelse förekommer kortare citat från andra sexsäljare i sakkunniggruppens Prostitution i Sverige.” Men jag håller fast vid resultaten av min forskning.

Kajsa Ekis Ekmans anklagelse mot min forskning som ”historieförfalskning” är grundlösa. Hennes reaktioner återspeglar inte på något sätt den nyanserade beskrivningen av prostitutionspolitikens svenska och tyska historia som ges i min avhandling.

Susanne Dodillet, Göteborg 1 mars 2009